Report

กลุ่มเมนูที่เกี่ยวข้องกับรายงานและสถิติต่างๆ

 • Statistic แสดงข้อมูลภาพรวมสถิติการเข้าใช้งานระบบ ย้อนหลัง

  • Login Statistic

  • User Analytic

  • Top Usage

 • Log แสดงข้อมูลเกี่ยวกับ Log ต่างๆของระบบทั้งการใช้งานและ Log ตาม พรบคอมพิวเตอร์

  • Transaction Log

  • Internet Traffic Log

Last updated