Report
กลุ่มเมนูที่เกี่ยวข้องกับรายงานและสถิติต่างๆ
 • Statistic แสดงข้อมูลภาพรวมสถิติการเข้าใช้งานระบบ ย้อนหลัง
  • Login Statistic
  • User Analytic
  • Top Usage
 • Log แสดงข้อมูลเกี่ยวกับ Log ต่างๆของระบบทั้งการใช้งานและ Log ตาม พรบคอมพิวเตอร์
  • Transaction Log
  • Internet Traffic Log

Last modified 3mo ago
Copy link
Contents