Report
กลุ่มเมนูที่เกี่ยวข้องกับรายงานและสถิติต่างๆ
Last update 5/6/2020
  • Statistic แสดงข้อมูลภาพรวมสถิติการเข้าใช้งานระบบ ย้อนหลัง
    • Login Statistic
  • Log แสดงข้อมูลเกี่ยวกับ Log ต่างๆของระบบทั้งการใช้งานและ Log ตาม พรบคอมพิวเตอร์
    • Transaction Log

Last modified 1yr ago
Copy link
Contents