Service

กลุ่มเมนูสำหรับการจัดการเกี่ยวกับ WIFI HotSpot โดยประกอบไปด้วยกลุ่ม Menu ย่อยดังนี้

 • Sites เกี่ยวกับการจัดการเกี่ยวกับอุปกรณ์และตำแหน่งที่ตั้งอุปกรณ์

  • Location

  • Device

 • Users เกี่ยวกับการจัดการผู้ใช้งานและการกำหนดโปรไฟล์ของผู้ใช้งาน

  • Internet Package

  • User Account

 • Hotspots เกี่ยวกับการสร้างและจัดการ WIFI Hot Spot

  • User Agreement

  • Login Page

  • WiFi SSID

 • Marketing

  • Advertising Page

Last updated