Service
กลุ่มเมนูสำหรับการจัดการเกี่ยวกับ WIFI HotSpot โดยประกอบไปด้วยกลุ่ม Menu ย่อยดังนี้
Last Update 5/6/2020
 • Site Management เกี่ยวกับการจัดการเกี่ยวกับอุปกรณ์และตำแหน่งที่ตั้งอุปกรณ์
  • Location
  • Access Point
 • User Management เกี่ยวกับการจัดการผู้ใช้งานและการกำหนดโปรไฟล์ของผู้ใช้งาน
  • Internet Package
  • User Account
 • Hotspot Management เกี่ยวกับการสร้างและจัดการ WIFI Hot Spot
  • User Agreement
  • Page Builder
  • HotSpot Profile
Last modified 1yr ago
Copy link