Service
กลุ่มเมนูสำหรับการจัดการเกี่ยวกับ WIFI HotSpot โดยประกอบไปด้วยกลุ่ม Menu ย่อยดังนี้
 • Sites เกี่ยวกับการจัดการเกี่ยวกับอุปกรณ์และตำแหน่งที่ตั้งอุปกรณ์
  • Location
  • Device
 • Users เกี่ยวกับการจัดการผู้ใช้งานและการกำหนดโปรไฟล์ของผู้ใช้งาน
  • Internet Package
  • User Account
 • Hotspots เกี่ยวกับการสร้างและจัดการ WIFI Hot Spot
  • User Agreement
  • Login Page
  • WiFi SSID
 • Marketing
  • Advertising Page
Last modified 4mo ago
Copy link