User Analytic

หน้าแสดงข้อมูลสถิติข้อมูลของผู้ใช้งาน

หน้า User Analytic เป็นหน้าที่ทำการแสดงข้อมูลสถิติจากข้อมูลส่วนบุคคลที่บันทึกใน Account ตอนลงทะเบียน รายละเอียดมีดังนี้

Filters

กล่องคัดกรองข้อมูล ผู้ดูแลสามารถคัดกรองข้อมูลที่ถูกนำมาคำนวณในแผนภูมิได้โดยแก้ไขค่าในกล่องนี้

  • Select Date Range : กำหนดช่วงเวลาของข้อมูล Login Time

  • Select Location : กำหนดสถานที่มีการใช้งานข้อมูลนี้ อ้างอิงจาก Location

  • Select WiFi SSID : กำหนดชื่อ WiFi SSID ที่เปิด อ้างอิงจาก WiFiSSID

Comparation Mode : เป็นการแสดงข้อมูลสองชุดในแผนภาพเดียวกัน สามารถเปิดหรือปิดได้โดยกดปุ่มด้านขวาบนของกล่องคัดกรอง

Data Group Type : การกำหนดวิธีการนับจำนวนข้อมูล

  • All Login Count : ทุกการ Login นับเป็นหนึ่งครั้ง

  • Unique Username : นับเฉพาะข้อมูลที่มี Username ไม่ซ้ำกัน หาก Username ใด Login มากกว่าหนึ่งครั้งให้นับเป็นจำนวนแค่หนึ่ง

  • Unique MAC Address : นับเฉพาะข้อมูลที่มี MAC Address ไม่ซ้ำกัน หาก MAC Address ใด Login มากกว่าหนึ่งครั้งให้นับเป็นจำนวนแค่หนึ่ง

Gender Counter

กล่องแสดงจำนวนผู้ใช้งานแยกตามเพศ

Non Specific หมายถึงผู้ใช้งานที่ไม่ระบุเพศของตน

Age Chart

แผนภูมิแท่งแสดงจำนวนผู้ใช้งานแยกตามกลุ่มอายุ

ผู้ดูแลสามารถคัดกรองข้อมูลกลุ่มผู้ใช้งานที่แสดงใน Age Chart ให้แสดงเฉพาะกลุ่มเพศได้โดยกดที่ Gender Counter

Register Type

แผนภูมิแสดงข้อมูลกลุ่มผู้ใช้แยกตามวิธีการลงทะเบียน

Browser Statistic

แผนภูมิแสดงข้อมูลกลุ่มผู้ใช้แยกตาม Browser ที่ใช้ Login

Language Statistic

แผนภูมิแสดงข้อมูลกลุ่มผู้ใช้แยกตามภาษาของหน้าต่าง Login

OS Statistic

แผนภูมิแสดงข้อมูลกลุ่มผู้ใช้แยกตาม OS ของอุปกรณ์ที่ใช้ Login

Device Statistic

แผนภูมิแสดงข้อมูลกลุ่มผู้ใช้แยกตามประเภทอุปกรณ์ที่ใช้ Login

Last updated