check file HASH with SHA256

แสดงตัวอย่างวิธีการทดสอบ Logfile ด้วย Hash Function แบบ SHA256 เพื่อตรวจสอบว่าไฟล์ดังกล่าวถูกต้องและไม่มีการแก้ไข

การทำ HASH ด้วย วิธีการ SHA256 (Secure hash algolithm) เป็นวิธีการเปลี่ยน Input ที่มีขนาดใดๆให้เป็น Output ขนาด 256 Bit ด้วยอัลกอริทึม SHA256 ซึ่งไว้ตรวจสอบว่าข้อมูล Input ดังกล่าวไม่มีการถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ การทำ HASH ดังกล่าวเพื่อแสดงความคงสถาพของข้อมูลนั้นๆ ซึ่งการแก้ไข Input แค่เพียง 1 ตัวอักษรจะทำให้ค่า HASH ที่ได้รับเปลี่ยนแปลงไปทันทีโดยสิ้นเชิง ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบคงสภาพของข้อมูลได้โดยง่าย จากการเรียกใช้ อัลกอริทึม SHA256 จาก Website ต่างๆหรือ Load โปรแกรมที่ทำหน้าที่ดังกล่าวมาติดตั้งไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ในที่นี้จะขอยกตัวอย่าง website ที่ให้บริการทำ HASH ด้วยวิธีการ SHA256 เช่น

ยกตัวอย่างเช่น เมื่อใช้ค่า Input เป็น Hello World จะได้ค่า output ที่ผ่านการทำ SHA256 เป็น 64ec88ca00b268e5ba1a35678a1b5316d212f4f366b2477232534a8aeca37f3c

เมื่อทดสอบเปลี่ยนค่า Input เป็น Hello Warld (เปลี่ยนจาก World เป็น Warld) จะได้ค่า output เป็น afab019330eb8ab403ba8400e52eb9008fdf7652ce9397ddc4839b4d5be4c1ac ซึ่งจะต่างกันโดยสิ้นเชิงทั้งๆที่ข้อความ Input เปลี่ยนแปลงเพียงตัวอักษรเดียวเท่านั้น

ในการตรวจสอบความคงสภาพของข้อมูลใน Seara สามารถทดสอบได้ด้วยวิธีการเดียวกันโดยใช้ Input เป็น Logfile ที่ตอบการทดสอบ (ใช้นามสกุล.gz ได้เลยโดยไม่ต้องแตก File) โดย Upload เข้าไปยัง Website ระบบจะดำเนินการคำนวณค่า HASH ด้วยวิธีการ SHA256 ของ file ดังกล่าว และเราสามารถนำ output ที่ได้มาเทียบกับค่าที่ถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลของระบบเพื่อตรวจสอบว่าตรงกันหรือไม่ ยกตัวอย่างเช่น

ตรวจสอบค่าโดย Download file ดังกล่าวไปตรวจสอบที่ Website

จะได้ค่า 4d042baa1ad70c656546ef25ccd9827721cbfdbfa0e221e3e583af621219fea1 ตามรูป

Last updated