User Account

ข้อมูล Account สำหรับใช้งาน Internet

สำหรับสร้างและจัดการบัญชีผู้ใช้งานในระบบ ระบบแสดงข้อมูลของผู้ใช้งานตาราง ผู้ดูแลสามารถคัดกรองข้อมูลที่แสดงในตารางได้โดยตั้งค่าในกล่อง Filters การตั้งค่าเบื้องต้นคือแสดงข้อมูลที่ไม่ได้เป็นประเภท Coupon

ข้อมูลในตารางมีรายละเอียดดังนี้

 • Username : แสดงข้อมูลชื่อผู้ใช้งานเป็นข้อความหลัก(ถ้ามี) แสดงชื่อ Account เป็นข้อความรอง และแสดงรูปภาพ Profile ของผู้ใช้งาน (รูปภาพ Profile ได้จากการลงทะเบียนแบบ Facebook, LINE และ Twitter เท่านั้น) นอกจากนี้ยังแสดงสถานะการ Online อยู่ด้วยจุดสีมุมขวาล่างของภาพ Profile โดยจุดสีเขียวแสดงว่า Account นี้กำลังใช้งาน ส่วนสีเทาคือไม่ได้ถูกใช้งานอยู่

 • Registered Type : แสดงวิธีการลงทะเบียนของผู้ใช้งาน มีทั้งหมดแปดประเภท ดังนี้

  • By Admin : ถูกสร้างโดยผู้ดูแลระบบผ่าน Function "Add User"

  • Email : ผู้ใช้งานเข้าใช้งานด้วยระบบ "Register with Email"

  • Facebook : ผู้ใช้งานเข้าใช้งานด้วยระบบ "Login with Facebook"

  • LINE : ผู้ใช้งานเข้าใช้งานด้วยระบบ "Login with LINE"

  • SMS : ผู้ใช้งานเข้าใช้งานด้วยระบบ "Register with Phone number"

  • Import : ถูกสร้างโดยผู้ดูแลระบบผ่าน Function "Import User"

  • Twitter : ผู้ใช้งานเข้าใช้งานด้วยระบบ "Login with Twitter"

  • Coupon : ถูกสร้างโดยผู้ดูแลระบบผ่าน Function "Generate Coupon"

 • Registered At : แสดงข้อมูล Location ที่ผู้ใช้งานประเภท Email, Facebook, LINE, SMS, Twitter เข้าใช้งานระบบเป็นครั้งแรกเป็นข้อความหลัก (ผู้ใช้งานประเภท Admin, Import, Coupon จะแสดงเป็น Web Admin) และแสดงวันที่ Account ถูกสร้างเป็นข้อความรอง

 • Package : แสดงข้อมูลชื่อ Internet Package ที่ Account นี้ผูกอยู่

 • Status : แสดงข้อมูลสถานะของ Account มีทั้งหมดสี่แบบดังนี้

  • Inactive : Account นี้ไม่เคยถูกใช้งาน

  • Active : Account นี้ถูกใช้งานแล้ว และยังสามารถใช้งานได้

  • Expired : Account นี้หมดอายุการใช้งานแล้ว

  • Suspend : Account นี้ถูกระงับการใช้งานโดยผู้ดูแลระบบ

 • Expire Date : แสดงวันหมดอายุของ Account นี้ หาก Account ไม่มีการจำกัดเวลาใช้งาน จะไม่แสดงข้อมูล

 • Action : การจัดการแก้ไขข้อมูล มีตัวเลือกดังนี้

  • Detail : เปิดหน้าต่างข้อมูลของ Account

  • Edit : เปิดหน้าต่างแก้ไขข้อมูลของ Account

  • Suspend : ระงับการใช้งาน Account นี้ หาก Account นี้กำลังใช้งานอยู่จะทำการตัดการใช้งานของ Account ด้วย

  • Unsuspend : หยุดระงับการใช้งานของ Account

  • Delete : ลบ Account นี้ ไม่สามารถลบ Account ที่กำลังใช้งานอยู่ได้

การจัดการข้อมูลครั้งละหลาย Account

ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการข้อมูลครั้งละหลาย Account ได้โดยการเลือก Account ที่ต้องการแก้ไขด้วย Check Box ด้านซ้ายของข้อมูล และเลือกแก้ไขข้อมูลด้วยปุ่ม "Action" ด้านบนซ้ายของตาราง

 • Edit specific expire date : กำหนดวันหมดอายุให้กับ Account ที่เลือก

 • Edit package : เปลี่ยน Package ของ Account ที่เลือก โดย Account ที่กำลังใช้งานอยู่จะได้รับผลการตั้งค่าของ Package ใหม่เมื่อ Login ครั้งต่อไป

Account ที่มีสถานะ Expired หากโดยเปลี่ยน Package จะได้รับการเปลี่ยนสถานะเป็น Active และคำนวณ Expire Date ใหม่เมื่อ Login ครั้งต่อไป

 • Delete selected user(s) : ลบ Account ที่เลือก หากมี Account ที่กำลังใช้งาน ถูกเลือกรวมอยู่ด้วย จะไม่สามารถดำเนินการลบได้

การสร้างบัญชีผู้ใช้งาน

ผู้ดูแลระบบสามารถสร้างบัญชีผู้ใช้งานได้สองวิธี

 • Add User : สร้าง Account ทีละหนึ่ง Account

 • Import User : สร้าง Account ครั้งละหลาย Account โดยอ่านข้อมูลจาก File

User Detail

หน้าต่างนี้มีไว้เพื่อแสดงข้อมูลของ Account ที่สนใจ โดยแบ่งข้อมูลออกเป็นกลุ่มๆ

ข้อมูลกล่องแรก แสดงรายละเอียดของ Account

 • Profile : รูปภาพ Profile, ชื่อของผู้ใช้งาน, Email ของผู้ใช้งาน

 • ปุ่ม Edit : เปิดหน้า User Edit ของ Account นี้

 • ปุ่ม Delete : ลบ Account นี้ ไม่สามารถลบ Account ที่กำลังใช้งานอยู่ได้

 • Login Count : จำนวนครั้งที่ Account นี้ถูกใช้งาน

 • Average Usage Time : ระยะเวลาเฉลี่ยของการใช้งานในแต่ละครั้ง

 • Status : สถานะของ Account มีทั้งหมดสี่แบบดังนี้

  • Inactive : Account นี้ไม่เคยถูกใช้งาน

  • Active : Account นี้ถูกใช้งานแล้ว และยังสามารถใช้งานได้

  • Expired : Account นี้หมดอายุการใช้งานแล้ว

  • Suspend : Account นี้ถูกระงับการใช้งานโดยผู้ดูแลระบบ

 • Last Login : วันเวลาที่ใช้งานครั้งล่าสุด

 • Verification : แสดงวิธีการลงทะเบียนของผู้ใช้งาน มีทั้งหมดแปดประเภท ดังนี้

  • By Admin : ถูกสร้างโดยผู้ดูแลระบบผ่าน Function "Add User"

  • Email : ผู้ใช้งานเข้าใช้งานด้วยระบบ "Register with Email"

  • Facebook : ผู้ใช้งานเข้าใช้งานด้วยระบบ "Login with Facebook"

  • LINE : ผู้ใช้งานเข้าใช้งานด้วยระบบ "Login with LINE"

  • SMS : ผู้ใช้งานเข้าใช้งานด้วยระบบ "Register with Phone number"

  • Import : ถูกสร้างโดยผู้ดูแลระบบผ่าน Function "Import User"

  • Twitter : ผู้ใช้งานเข้าใช้งานด้วยระบบ "Login with Twitter"

  • Coupon : ถูกสร้างโดยผู้ดูแลระบบผ่าน Function "Generate Coupon"

 • Registered Date : วันเวลาที่ Account นี้ถูกสร้าง

 • Registered Location : แสดงข้อมูล Location ที่ผู้ใช้งานประเภท Email, Facebook, LINE, SMS, Twitter เข้าใช้งานระบบเป็นครั้งแรก ผู้ใช้งานประเภท Admin, Import, Coupon จะแสดงเป็น Web Admin

ข้อมูลกล่องที่สอง

 • Last updated on : วันเวลาสุดท้ายที่ข้อมูลของ Account ได้รับการแก้ไข

 • Username : ชื่อผู้ใช้งานของ Account

 • Package : ชื่อ Package ที่ Account นี้ผูกอยู่

 • Expire Date : วันเวลาที่ Account นี้หมดอายุ

 • ปุ่ม Change Package : เปิดหน้า User Edit ของ Account นี้

ข้อมูลกล่องที่สาม แสดงข้อมูลของผู้ใช้งาน

 • Gender : เพศ

 • Birthday : วันเกิด

 • Personal ID : หมายเลขบัตรประชาชน

 • Passport No : หมายเลขหนังสือเดินทาง

 • Telephone No : หมายเลขโทรศัพท์

ข้อมูลกล่องที่สี่ แสดงประวัติการใช้งาน Account โดยแสดงสี่อันดับล่าสุด

 • Location : Location ที่ Account นี้ใช้งาน

 • Online Duration : ระยะเวลาที่อยู่ในระบบ

 • Login Date : วันที่ถูกใช้งาน

ข้อมูลกล่องที่ห้า แสดงตาราง Transaction Log ของ Account นี้

 • IP Address : IP Address ที่อุปกรณ์ได้รับ

 • MAC Address : MAC Address ของอุปกรณ์ที่ผู้ใช้งานใช้

 • Package : Package ที่ Account ใช้ตอนใช้งานครั้งนั้น

 • Login Time : วันเวลาที่เชื่อมต่อเข้าระบบ

 • Logout Time : วันเวลาที่ออกจากระบบ

 • Total Usage Time : ระยะเวลาที่ใช้งานในระบบ

 • Download : ปริมาณข้อมูลที่ Download

 • Upload : ปริมาณข้อมูลที่ Upload

 • Terminate Cause : สาเหตุของการตัดออกจากระบบ

 • Location : Location ที่ผู้ใช้งานเชื่อมต่อเข้าระบบ

User Edit

หน้าต่างสำหรับแก้ไขรายละเอียดของบัญชีผู้ใช้งาน โดยได้แบ่งกลุ่มของข้อมูลออกมาเป็นห้ากลุ่มย่อยดังนี้

Personal Information

แสดงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน

 • Full Name : ชื่อนามสกุลของผู้ใช้งาน

 • Email : Email ของผู้ใช้งาน

 • Gender : เพศของผู้ใช้งาน

 • Birthday : วันเกิดของผู้ใช้งาน

 • Mobile Number : หมายเลขโทรศัพท์

 • Personal ID : หมายเลขบัตรประชาชน

 • Passport No : หมายเลขหนังสือเดินทาง

แสดงข้อมูลความยินยอมของผู้ใช้งาน (User Agreement)

Change Package

แสดงข้อมูล Package ปัจจุบันของ Account รายละเอียดข้อมูลสามารถตรวจสอบได้ให้หัวข้อ Package

Change Password

สำหรับเปลี่ยนรหัสผ่านของผู้ใช้งาน

สามารถบังคับให้ผู้ใช้งานเปลี่ยนรหัสผ่านอีกครั้งได้ เพื่อบังคับให้ผู้ใช้งานเปลี่ยนไปใช้รหัสผ่านของตัวเอง ไม่ใช่ของที่ผู้ดูแลตั้งให้

Remembered Device

สำหรับจัดการข้อมูลอุปกรณ์ที่บันทึกไว้ในระบบ ใช้ร่วมกับระบบ MAC Authentication หากเปิดใช้งานระบบ MAC Authentication อยู่ MAC Address ที่อยู่ในตารางจะสามารถเข้าใช้งานระบบด้วย Account นี้ได้ในครั้งต่อไป

หากไม่ต้องการให้อุปกรณ์ดังกล่าวใช้งาน Account นี้ สามารถลบข้อมูลที่ระบบจดจำอยู่ด้วยปุ่มในตาราง

ข้อมูลในตารางมีดังนี้

 • MAC Address : MAC Address ของอุปกรณ์

 • SSID : SSID ที่อุปกรณ์เกาะครั้งล่าสุด

 • IP Address : IP Address ที่อุปกณ์ได้รับครั้งล่าสุด

 • Brand : บริษัทเจ้าของอุปกรณ์

 • Model : รุ่นของอุปกรณ์

 • OS : รุ่น Firmware ของอุปกรณ์

 • Status : สถานะของอุปกรณ์นี้

  • Online : อุปกรณ์นี้กำลังใช้งานอยู่ด้วย Account นี้

  • Offline : อุปกรณ์นี้ไม่ได้ใช้งาน Account นี้อยู่

 • Remember Date : วันเวลาที่อุปกรณ์นี้เข้าสู่ระบบ

 • Action : การจัดการข้อมูล

  • Delete : ลบการจดจำข้อมูลนี้

Account Expire Date

ตั้งค่าวันหมดอายุของ Account โดยการตั้งค่าในหน้าต่างนี้จะมีความสำคัญสูงกว่า Expire Date ที่ถูกกำหนดใน Internet Package

Add User

แถบข้างสำหรับสร้าง Account หนึ่ง Account กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อสร้าง Account

 • Username : ตั้ง Username สำหรับ Account Username ไม่สามารถซ้ำกับ Username ของ Account อื่นๆในระบบได้

 • Password : ตั้งรหัสผ่านสำหรับ Account

 • Password Confirmation : ยืนยันรหัสผ่านสำหรับ Account

 • Package : กำหนดสิทธิการใช้งาน Internet ของ SEARA รายละเอียดเพิ่มเติมตรวจสอบได้ในหัวข้อ Package

 • Account Expire Date : กำหนดวันหมดอายุให้กับ Account มี่จะสร้าง

หาก Expire Date ถูกกำหนดไว้ใน Package และใน User Account ระบบจะใช้ Expire Date ที่ถูกกำหนดใน User Account เสมอ

Import User

หน้าต่างนี้มีไว้สำหรับสร้าง Account ครั้งละหลาย Account โดยการ Upload File ข้อมูลสำหรับสร้าง Account โดยสามารถ Download Templete file เพื่อแก้ไขได้จาก ปุ่ม "Download Template file" จากนั้นสามารถเพิ่มข้อมูลผู้ใช้งานได้ตามต้องการ

จากรูปด้านล่าง ห้ามแก้ไข ข้อมูลในบรรทัดที่ 1 เนื่องจากระบบจะใช้อ้างอิงในการ import ข้อมูลโดยในการสร้างผู้ใช้งานและข้อมูลบังคับสำหรับการสร้างผู้ใช้งานได้แก่ username,password และ package

Last updated