WiFi SSID

WiFi SSID คือชื่อสัญญาณ WiFi ที่อุปกรณ์ Router ปล่อยมาให้ผู้ใช้บริการเลือก

ในหน้าต่างนี้เป็นหน้าต่างสำหรับตั้งค่าผูกหน้า Login Page เข้ากับสัญญาณ WiFi SSID รวมถึงการตั้งค่าการแสดงโฆษณา และ Survey

ระบบแสดงภาพตัวอย่าง Flow ของ SSID สามารถเลือก SSID ที่จะแสดงได้โดยใช้ Drop Down Box ด้านบน ผู้ดูแลสามารถเลือกสร้าง แก้ไข หรือลบข้อมูลที่บันทึกอยู่ได้

Add SSID

หน้าต่างสำหรับบันทึก Flow สำหรับ WiFi SSID ใหม่

Add WiFi SSID เป็นการสร้าง Flow รองรับ SSID ที่อุปกรณ์ Access Point ปล่อยออกมา ผู้ดูแลจำเป็นต้องตั้งชื่อ WiFi SSID ให้ตรงกับอุปกรณ์ Access Point ระบบจึงจะทำงานได้ถูกต้อง

ไม่สามารถตั้งค่าชื่อ WiFi SSID ของ Access Point ผ่านระบบ SEARA ได้

ขั้นตอนการสร้าง SSID มีห้าขั้นตอนดังนี้

General Information

กำหนดข้อมูลทั่วไป

 • SSID Name : กำหนดชื่อสัญญาณที่ต้องการเชื่อมต่อ จำเป็นต้องตั้งให้เหมือนกับชื่อสัญญาณ WiFi ที่อุปกรณ์ Access Point ปล่อยออกมา

Pre-Authentication

ตั้งค่าการแสดงผลก่อนเปิดหน้าต่างเข้าสู่ระบบ หากเลือกที่จะไม่เปิดใช้งาน Pre-Authentication เมื่อเกาะ WiFi จะเปิดหน้าต่างเข้าสู่ระบบเลย

 • Advertising Page : เลือกหน้าโฆษณาที่ต้องการแสดงก่อนเข้าหน้า Login

 • Survey : เลือกหน้าแบบสอบถามที่ต้องการแสดงก่อนเข้าหน้า Login

ปล. 1 SSID สามารถเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือถ้าไม่ต้องการให้แสดงผู้ดูแลสามารถกด Next ต่อไปได้เลย

Authentication

ตั้งค่าหน้าเข้าสู่ระบบสามารถเลือกผูกกับ Login Page ที่สร้างไว้ได้ในส่วนนี้

 • System Auto Login : เป็นการตั้งค่าให้ระบบสร้าง Username ให้กับ User อัตโนมัติ หากเปิดใช้งาน Menu นี้ เมื่อ User เชื่อมต่อ WiFi แล้วเด้งมายังหน้า Authentication ระบบจะสร้าง Username และจะทำการ Login ให้กับ User โดยอัตโนมัติ โดย User ที่สร้างขึ้นนั้นจะขึ้นต้นด้วย sal_xxx สามารถดูได้ใน User online

 • Login Page : เลือกหน้ายืนยันตัวตนที่สร้างไว้

 • Internet Package : กำหนดว่าเมื่อผู้ใช้งานลงทะเบียนแบบต่างๆแล้ว จะได้ Account ใน Package ใด

  • Register With Email : ลงทะเบียนโดยใช้ Email

   • Require Verify By Email : เนื่องจากระบบไม่สามารถยืนยันความถูกต้องของ Email ที่ลูกค้ากรอกได้ ผู้ดูแลสามารถเปิดระบบ Verify บังคับให้ผู้ใช้งาน กดยืนยันตัวตนผ่าน Email ที่ผู้ใช้งานกรอก เพื่อบันทึก Account ถาวร

หากเปิดระบบ Require Verify By Email แล้วผู้ใช้งานไม่กดยืนยัน ระบบจะทำการลบ Account เมื่อเวลาผ่านไปตามที่กำหนด

 • Social Login : กำหนดว่าเมื่อผู้ใช้งานลงทะเบียนแล้วจะได้ Account ใน Package ใด

Require More Info

ในส่วนนี้จะเป็นการกำหนดให้ผู้ใช้งานจำเป็นต้องกรอกข้อมูลเพิ่มก่อนที่จะใช้งาน Internet

 • Require Profile Information : ขอข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน ในกรณีที่ลูกค้าลงทะเบียนด้วย Account Social Media ระบบจะทำการกรอกข้อมูลที่ได้จากทาง Platform ให้ส่วนหนึ่ง สามารถกำหนดได้ว่าข้อมูลแต่ละช่องจำเป็นต้องกรอกหรือไม่ด้วยกล่อง Required ทางขวามือ

  • Fullname : ชื่อของผู้ใช้งาน

  • Email : Email ของผู้ใช้งาน

  • Gender : เพศของผู้ใช้งาน

  • Birthday : วันเกิดของผู้ใช้งาน

  • Personal ID : หมายเลขบัตรประชาชนไทย

  • Passport No : หมายเลขหนังสือเดินทาง

  • Telephone No : หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

 • User Agreement : แสดงข้อมูลเงื่อนไขการให้บริการและหรือนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลให้ผู้ใช้งานดูก่อนเข้าใช้งานระบบ Internet

  • With Checkbox / Without Checkbox : กำหนดว่าผู้ใช้งานจำเป็นต้องกด Checkbox เพื่อยืนยันว่ายอมรับเงื่อนไขการให้บริการและนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

  • Term of Service : แสดงข้อมูลเงื่อนไขการให้บริการ

  • Privacy Policy : แสดงข้อมูลนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

  • Receive Promotions : เปิดให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกยอมรับข้อมูลข่าวสารจากทางผู้ให้บริการ (ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้โดยไม่จำเป็นต้องยอมรับข้อมูลข่าวสาร)

ผู้ดูแลสามารถเลือกได้ว่าจะแสดง เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล อะไรจาก ที่บันทึกไว้ผ่านเมนู User Agreement

Post-Authentication

ตั้งค่าการแสดงข้อมูลหลังจากเข้าสู่ระบบ

 • Advertising Page : กำหนดให้แสดงโฆษณาหลังจากเข้าสู่ระบบสำเร็จ

 • Survey : กำหนดให้แสดงแบบสอบถามหลังจากเข้าสู่ระบบสำเร็จ

 • Redirect URL : กำหนดหน้าต่างที่จะเปิดภายหลังจากเข้าสู่ระบบสำเร็จ

Edit SSID

แก้ไขข้อมูลของ WiFi SSID ที่เคยบันทึกไว้ รายละเอียดดูได้จากหัวข้อ Add SSID

Last updated