Privacy Policy

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล เป็นนโยบายของผู้ให้บริการในการนำข้อมูลของผู้ใช้บริการไปใช้ประโยชน์ต่างๆ ทั้งในการให้บริการปัจจุบัน และนำไปต่อยอดสู่งานอื่นๆ ผู้ใช้บริการมีสิทธิที่จะยอมรับหรือไม่ก็ได้

ในหน้าต่างนี้ระบบจะแสดงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลที่บันทึกไว้ในระบบทั้งหมด โดยผู้ดูแลสามารถตรวจสอบได้ว่านโยบายข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละชุดมีการใช้งานอยู่หรือไม่

รายละเอียดข้อมูลในตารางมีดังนี้

  • Name : ชื่อของนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

  • Created At : วันเวลาที่นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้ถูกสร้าง

  • Updated At : วันเวลาที่นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้ถูกแก้ไขล่าสุด

  • Usage : การใช้งาน โดยระบบจะแสดงชื่อ SSID ที่ใช้งานนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้ แต่หากมี SSID ที่ใช้อยู่มากกว่าสาม SSID จะแสดงเป็นจำนวน SSID ที่ใช้งานแทน

  • Action : จัดการข้อมูล

    • Edit : แก้ไขนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

    • Delete : ลบนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ไม่สามารถลบ Default Policies ได้

New Privacy Policy

หน้าต่างสำหรับสร้างนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลชุดใหม่ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วกดปุ่ม "Submit"

Edit Privacy Policy

หน้าต่างสำหรับแก้ไขนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลที่สร้างไว้แล้ว

Last updated