Login Statistic Page

หน้าแสดงข้อมูลสถิติการใช้งาน โดยแสดงข้อมูลจากการ Login แต่ละครั้ง

หน้า Login Statistic ได้นำข้อมูล Login ของผู้ใช้งานแต่ละครั้งมาทำเป็นแผนภูมิรูปแบบต่างๆ รายละเอียดมีดังนี้

Filters

กล่องคัดกรองข้อมูล ผู้ดูแลสามารถคัดกรองข้อมูลที่ถูกนำมาคำนวณในแผนภูมิได้โดยแก้ไขค่าในกล่องนี้

  • Select Date Range : กำหนดช่วงเวลาของข้อมูล Login Time

    • Quick Range : ทางลัดสำหรับเลือกเวลาย้อนหลัง มีทั้งย้อนหลังแบบสัปดาห์ และย้อนหลังแบบเดือน

  • Select Location : กำหนดสถานที่มีการใช้งานข้อมูลนี้ อ้างอิงจาก Location

  • Select WiFi SSID : กำหนดชื่อ WiFi SSID ที่เปิด อ้างอิงจาก WiFiSSID

ค่าเริ่มต้นคือหนึ่งสัปดาห์ย้อนหลังจนถึงเมื่อวาน โดยค้นหาจากทุกสถานที่

Login Statistic By Date

กราฟแสดงข้อมูลจำนวน Login ในแต่ละวัน โดยแสดงข้อมูลการ Login ของผู้ใช้งานใหม่ด้วย

Return - New User Statistic

แผนภูมิแสดงข้อมูลภาพรวมของ ผู้ใช้งานใหม่ (New User) และ ผู้กลับมาใช้งาน (Return User)

ผู้ใช้งานใหม่ (New User) คือผู้ใช้งานที่ Account ถูกสร้างในวันเดียวกับวันที่ใช้งาน

ผู้กลับมาใช้งาน (Return User) คือผู้ใช้งานที่ Account ถูกสร้างก่อนวันที่ใช้งาน

Login Statistic By Location

ตารางแสดงลำดับสถานที่ที่มีการใช้งานสูงสุด

Login Count By Day Of Week

แผนภูมิแสดงจำนวนการ Login แยกตามประเภทของวันในสัปดาห์

Login Count Heat Map

แผนภูมิแสดงจำนวนการ Login แยกตามเวลารายชั่วโมง และแยกตามวันในสัปดาห์

Online Duration Statistic

แผนภูมิวงกลมแสดงจำนวนการ Login แยกตามระยะเวลาที่ลูกค้าใช้งานในแต่ละครั้ง

Last updated