User
กลุ่มเมนูสำหรับการตั้งค่า Internet Package สำหรับใช้งานอินเทอร์เน็ต และ การจัดการข้อมูลของผู้ใช้งานในระบบ

Internet Package

คือการสร้าง รูปแบบการใช้งานอินเทอร์เน็ต โดยผู้ดูแลระบบสามารถกำหนด ระยะเวลา ความเร็วในการรับส่งข้อมูล และ จำนวนอุปกรณ์ที่อนุญาติให้ใช้งานได้เป็นกลุ่มแยกตาม Internet Package โดยในหน้าเริ่มต้นจะแสดง Package ทั้งหมดที่เคยสร้างไว้ในระบบดังตัวอย่างในรูปที่ 1 ผู้ดูแลระบบสามารถสร้าง Internet Package ใหม่ได้โดยคลิกที่ปุ่ม เพื่อเพิ่ม Internet Package และกรอกรายละเอียดต่างดังรูปที่ 1 ดังนี้
การสร้าง Package
หากต้องการสร้างรูปแบบการใช้งาน สามารถกดเลือกที่ปุ่ม
และกรอกรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
 • Package : กำหนดชื่อของ Internet Package
 • Download speed : กำหนดความเร็วสำหรับการรับข้อมูล ( Mbps)
 • Upload speed : กำหนดความเร็วสำหรับการส่งข้อมูล ( Mbps)
 • Session Timeout : กำหนดระยะเวลาสูงสุดต่อการลงทะเบียนใช้งาน (นาที)
 • Idle Timeout : กำหนดระยะเวลาที่จะถูกตัดออกจากระบบอัตโนมัติหลังจากไม่มีการใช้งานอินเทอร์เน็ต (นาที)
 • Maximum Session / User : กำหนดจำนวนอุปกรณ์ที่เข้าใช้งานได้พร้อมๆกันภายใต้ชื่อผู้ใช้งานนั้นๆ
 • MAC Authentication : กำหนดให้ยืนยันตัวตนด้วยหมายเลข MAC ของอุปกรณ์ โดยสามารถเลือกได้ว่า จะให้ระบบจำหรือไม่จำอุปกรณ์ที่ใช้อยู่
 • Skip user profile page : กำหนดค่าไม่แสดงหน้าข้อมูลผู้ใช้งานหลังการ login
 • Require change password : กำหนดค่าให้ผู้ใช้งานเปลี่ยนรหัสผ่าน หลังการ login เข้าใช้งานครั้งแรก
สร้าง Package
การแก้ไข Package
หากต้องการแก้ไขรายละเอียดของรูปแบบการใช้งาน สามารถกดเลือกที่ปุ่ม
ที่ปรากฏอยู่ตรง Action จะพบหน้าต่างสำหรับแก้ไขข้อมูลดังภาพ
แก้ไข Package

User Account

สำหรับสร้างและจัดการบัญชีผู้ใช้งานในระบบ โดยจะแสดงเป็นตารางของข้อมูลผู้ใช้งานทั้งหมดโดยมีรายละเอียดดังนี้
 • User แสดงรูปของผู้ใช้งานโดยจะแสดงโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้งาน Login ด้วย Line หรือ Facebook และเปิดให้เข้าถึงรูป Profile แบบ public นอกจากนี้ยังแสดงชื่อผู้ใช้งานสำหรับ Login เข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตจะมีหลายรูปแบบขึ้นกับวิธีการลงทะเบียนดังนี้
  • Basic User เป็นการสร้างผู้ใช้งานโดยการกำหนดชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน โดย admin ของระบบ
  • Self Register เป็นการสร้างผู้ใช้งานผ่านการลงทะเบียนในหน้า Login ของระบบโดยผู้ใช้งานที่ถูกสร้างจะเป็น Email address หรือ เบอร์โทรศัพท์ที่มีการลงทะเบียนไว้
  • Facebook Login เป็นการใช้ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านบน Facebook มาใช้ยืนยันตัวตนเข้าระบบโดยผู้ใช้งานที่ถูกสร้างด้วยวิธีนี้จะขึ้นด้วย Facebook
  • Line Login เป็นการใช้ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านบน Line มาใช้ยืนยันตัวตนเข้าระบบโดยผู้ใช้งานที่ถูกสร้างด้วยวิธีนี้จะขึ้นด้วย Line
 • Registered Type แสดงวิธีการลงทะเบียนของผู้ใช้งาน
 • Registered Location สถานที่ลงทะเบียนกรณีลงทะเบียนผ่านหน้า Login จะแสดงเป็น Location ของอุปกรณ์ เว้นแต่เป็นผู้ใช้งานแบบ Basic User จะแสดงข้อความเป็น Web Admin
 • Registered Date วันที่ลงทะเบียนผู้ใช้งาน
 • Action แก้ไขรายละเอียดผู้ใช้งาน, เปลี่ยนรหัสผ่าน, ลบผู้ใช้งาน
การสร้างบัญชีผู้ใช้งาน
ผู้ดูแลระบบสามารถสร้างบัญชีผู้ใช้งานได้ 2 วิธี ดังนี้
 1. 1.
  เลือกที่ปุ่ม
  แล้วเลือก Add User และกรอกรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
- Username : กำหนดชื่อผู้ใช้งาน - Password : กำหนดรหัสผ่าน โดยมีจำนวนตัวอักษร อย่างน้อย 4 ตัว - Confirm Password : ยืนยันสหัสผ่าน - Internet Package : กำหนด Package Internet ตาม Package ที่สร้างไว้
2. เลือกที่ปุ่ม
แล้วเลือก Import User เหมาะสำหรับการสร้างบัญชีผู้ใช้งานหลายบัญชี โดยผู้ดูแลระบบ สามารถ download รูปแบบไฟล์สำหรับกรอกข้อมูล โดยกดเลือกที่ปุ่ม
เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ upload เข้าระบบ เพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้งานต่อไป
Template สำหรับ Import User
การแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน (User Edit)
หากต้องการแก้ไขรายละเอียดของบัญชีผู้ใช้งาน สามารถกดเลือกที่ปุ่ม
ที่ปรากฏอยู่ด้านหลัง Registered Date จะพบหน้าต่างสำหรับแก้ไขข้อมูลดังภาพ
ในหน้า User Edit ประกอบไปด้วยข้อมูล 4 ส่วน ดังนี้
 • Personal Information : สำหรับแก้ไขข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้งาน
 • Change Package : สำหรับเปลี่ยนแพคเกจของผู้ใช้งาน
Change Package
 • Change Password : สำหรับเปลี่ยนรหัสผ่านของผู้ใช้งาน
Change Password
 • Remembered Device : สำหรับจัดการข้อมูลอุปกรณ์ที่บันทึกไว้ในระบบ หากต้องการลบอุปกรณ์ออกจากระบบ ให้กดที่ปุ่ม
Remembered Device

Last modified 2mo ago