Generate Coupon

หน้าสำหรับสร้าง Account ด้วยระบบ Coupon

ขั้นตอนการใช้งานระบบสร้าง Coupon ถูกแบ่งออกเป็นสามส่วน ผู้ดูแลดำเนินการตั้งค่าการสร้างตามขั้นตอนที่แสดงในหน้าต่าง

Package Selection

กำหนด Package สำหรับ Account ที่จะสร้าง รายละเอียดข้อมูลสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ Package

สามารถกำหนด Expire Date ให้กับ Account ที่สร้างได้ โดย Expire Date ที่กำหนดในส่วนนี้จะมีความสำคัญมากกว่า Expire Date จาก Package

Account Customization

กำหนดรูปแบบของ Account ที่ถูกสร้าง

รายละเอียดมีดังนี้

  • Prefix : ส่วนนำของ Account ที่จะถูกสร้าง

  • Password Complexity : ความซับซ้อนของรหัสผ่าน เลือกได้จากสองแบบ

    • Number Only : สุ่มจากตัวเลขเท่านั้น

    • Number & Alphabet : สุ่มจากตัวเลขและตัวอักษรภาษาอังกฤษ

ระบบจะไม่สุ่มใส่อักษร I L O เพื่อป้องกันความสับสนกับตัวเลข

  • Password Length : ความยาวของรหัสผ่าน

สามารถตรวจสอบตัวอย่างของ Account ที่จะถูกสร้างได้ใน Sample Username และ Sample Password

Generate Configuration

กำหนดจำนวน Account ที่ต้องการสร้าง สามารถบันทึกข้อความได้ในช่อง Remark

เมื่อกดปุ่ม Save แล้วระบบจะสร้าง Account ขึ้นมาพร้อมแสดงผลลัพธ์ผ่านหน้าต่าง Coupon Lot Detail

Last updated