Coupon Template

กำหนดรูปแบบสำหรับพิมพ์ Couponโดยรองรับการสร้างรูปแบบได้ 2 รูปแบบคือบน A4 และ Paper Slip

ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบ สร้าง บันทึก และจัดการแบบสำหรับพิมพ์ Coupon ได้ในหน้านี้ โดยในหน้าแรกจะแสดง Template ทั้งหมดที่มีอยู่ในะระบบ

ผู้ดูแลสามารถทำการแก้ไขแบบพิมพ์ที่แสดง หรือเปิดหน้าตัวอย่างแบบพิมพ์ได้

Create Coupon Template : A4

หน้าสำหรับบันทึกแบบพิมพ์ Coupon สำหรับกระดาษแบบ A4

ผู้ดูแลสามารถปรับแต่งแบบพิมพ์ได้โดยกำหนดค่าในกล่องด้านขวา โดยตัวอย่างพิมพ์ด้านซ้ายจะปรับการแสดงผลตามค่าด้านขวาทันที รายละเอียดมีดังนี้

Basic Setting

ตั้งค่าทั่วไปของแบบพิมพ์โดยกำหนดชื่อแบบในส่วนของ Coupon Name

Customization

ปรับแต่งข้อมูลที่แสดงในแบบพิมพ์

  • Header : แสดงข้อมูลส่วนบนของแบบพิมพ์ สามารถเลือกแสดง Logo และกำหนดขนาดของ Logo ได้

  • Footer : แสดงข้อมูลส่วนล่างของแบบพิมพ์ สามารถเลือกที่จะแสดงข้อมูลรายละเอียด Package ของ Account และข้อความด้านล่างได้ โดยสามารถเลือกเปิด หรือ ปิด ข้อมูลที่ต้องการแสดงเมื่อพิมพ์ข้อมูลได้ตามต้องการ

Create Coupon Template : Slip

หน้าสำหรับบันทึกแบบพิมพ์ Coupon สำหรับกระดาษแบบ Slip (สำหรับการใช้งานร่วมกับ Thermal Printer)

ผู้ดูแลสามารถปรับแต่งแบบพิมพ์ได้โดยกำหนดค่าในกล่องด้านขวา โดยตัวอย่างพิมพ์ด้านซ้ายจะปรับการแสดงผลตามค่าด้านขวาทันที รายละเอียดมีดังนี้

Basic Setting

ตั้งค่าทั่วไปของแบบพิมพ์

Customization

ปรับแต่งข้อมูลที่แสดงในแบบพิมพ์

  • Header : แสดงข้อมูลส่วนบนของแบบพิมพ์ สามารถเลือกแสดง Logo และกำหนดข้อความด้านบนแบบได้

  • Body : สามารถเลือกข้อมูลรายละเอียด Package ของ Account ที่จะแสดงได้โดยสามารถเลือกเปิด-ปิดข้อมูลที่ ต้องการแสดงได้ตามต้องการ

  • Footer : แสดงข้อมูลส่วนล่างของแบบพิมพ์ ตั้งค่าข้อความด้านล่างของ Slip ได้ตามต้องการ

Preview Coupon Template

หน้าต่างสำหรับตรวจสอบ Coupon Template

Last updated