Advertising Page

รูปแบบการโฆษณาโดยแสดงภาพหรือคลิป Video ก่อนหรือหลังเข้าสู่ระบบ

หน้า Advertising Page เป็นหน้าต่างสำหรับสร้างหน้าต่างแสดงโฆษณาใน WiFi SSID ผู้ดูแลสามารถทำการบัทึกข้อมูล Advertising Page เก็บไว้ และใช้งานในหลายๆ WiFi SSID ได้

ผู้ดูแลสามารถจัดการแก้ไขหรือลบข้อมูลโฆษณาที่เคยทำไว้ได้

Create Advertise Page

ผู้ดูแลสามารถสร้างหน้าโฆษณาได้ โดยการเลือกใช้ "แบบสำเร็จรูป" ด้านขวา หรือจะกดสร้างรูปทรงและใส่ข้อมูลต่างๆ โดยเลือกข้อมูลบนพื้นที่สร้างตรงกลางได้เลย

ผู้ดูแลสามารถตรวจสอบหน้าโฆษณาในรูปแบบขนาดจอต่างๆ ได้โดยกดปุ่ม "Preview" ระบบจะแสดงหน้า Preview Advertise Page ขึ้นมา

เมื่อจัดหน้าจนพอใจแล้วให้กดปุ่ม "Save" เพื่อบันทึกข้อมูล ระบบจะแสดงกล่องข้อความขึ้นมาให้ตั้งชื่อหน้าโฆษณานี้

Edit Advertise Page

หน้าต่างสำหรับแก้ไขหน้าโฆษณาที่เคยบันทึกไว้

Preview Advertise Page

หน้าแสดงตัวอย่างหน้าโฆษณาที่ลูกค้าสามารถมองเห็นผ่านจอในขนาดต่างๆ ผู้ดูแลสามารถปรับขนาดหน้าจอที่แสดงได้โดยเลือกผ่านปุ่มตรงกลางด้านบน

Last updated