General Dashboard

แสดงข้อมูลภาพรวมผู้ใช้งานที่มีการลงทะเบียนใช้งานในระบบ

General Dashboard

เป็นหน้าที่แสดงภาพรวมการใช้งานของผู้ใช้งานในระบบ ประกอบไปด้วยข้อมูลดังนี้

ส่วนที่ 1 User Chart

กราฟแสดงปริมาณผู้ใช้งานในระยะเวลาเจ็ดวัน แบ่งออกเป็นสามกราฟ ดังนี้

  • Highest Online Session : กราฟสีเขียวแสดงจำนวนผู้ใช้งานสูงสุดในแต่ละวัน

  • New Users : กราฟสีแดงแสดงจำนวนผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนเข้าใช้งานใหม่ในระบบในแต่ละวัน

  • Total Users : กราฟสีส้มแสดงจำนวนผู้ใช้งานทั้งหมดในระบบ

ผู้ดูแลสามารถตรวจสอบข้อมูลของแต่ละวันได้โดยนำเมาส์ไปวางไว้บนเส้นกราฟ

ส่วนที่ 2 Top Location

แสดงสถานที่การใช้งาน WiFi ที่มีการใช้งานสูงสุดสามอันดับแรก โดยแสดงข้อมูลจำนวนผู้ใช้งานทีเคยเชื่อมต่อระบบ WiFi ในสถานที่นั้นๆในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมา

ส่วนที่ 3 Online Session

แสดงจำนวนผู้ใช้งานที่ออนไลน์ในระบบในช่วงเวลาหนึ่งวันที่ผ่านมา โดยแสดงจำนวนข้อมูลแยกตามชั่วโมง ผู้ดูแลสามารถตรวจสอบข้อมูลของแต่ละชั่วโมงได้โดยนำเมาส์ไปวางไว้บนเส้นกราฟ

ส่วนที่ 4 User Type

แสดงประเภทชื่อผู้ใช้งานแยกตามวิธีการลงทะเบียนเป็นแผนภูมิวงกลม ซึ่งผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบจำนวน ผู้ใช้งานแต่ละประเภทได้โดยการนำเม้าส์ไปชี้ข้อมูลที่สนใจ

Last updated