Online Users

แสดงผู้ใช้งานที่กำลังใช้งานอินเทอร์เน็ต ณ พื้นที่ต่างๆ

เป็นหน้าที่แสดงข้อมูลของผู้ใช้งานที่ใช้งานระบบอยู่ในปัจจุบัน ผู้ดูแลสามารถค้นหาข้อมูลที่สนใจได้โดยใช้กล่อง Search บริเวณด้านบนของตาราง ส่วนประกอบในหน้านี้มีดังนี้

กล่องสรุปจำนวนผู้ใช้งานปัจจุบัน

แสดงข้อมูลจำนวนผู้ใช้งานที่กำลังอยู่ในระบบ แยกประเภทตามวิธีการลงทะเบียน

 • Total : แสดงจำนวนผู้ใช้งานในระบบทั้งหมด ทุกประเภทวิธีการลงทะเบียน

 • Normal : แสดงจำนวนผู้ใช้งานที่ถูกสร้างโดยผู้ดูแลระบบ (Add User และ Import User)

 • Email : แสดงจำนวนผู้ใช้งานที่ถูกสร้างด้วยวิธีลงทะเบียน Email

 • SMS : แสดงจำนวนผู้ใช้งานที่ถูกสร้างด้วยวิธีลงทะเบียนหมายเลยโทรศัพท์

 • Social : แสดงจำนวนผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนด้วยการผูกบัญชี Facebook, LINE หรือ Twitter

 • Coupon : แสดงจำนวนผู้ใช้งานที่ถูกสร้างด้วยวิธี Generate Coupon

Download : จำนวน Bandwidth ที่ใช้งานทั้งหมดแบบ Real time ของ Download

Upload : จำนวน Bandwidth ที่ใช้งานทั้งหมดแบบ Real time ของ Upload

Location : ตรวจสอบแต่ละ User ว่าใช้งานอยู่ที่ Site ไหนบ้าง หากเรามีมากกว่า 1 Site ระบบจะแสดงข้อมูลของแต่ละ Site ว่ามี User online อยู่เท่าไหร่

รายละเอียดข้อมูลในตารางมีดังนี้

 • Username : ชื่อของผู้ใช้ (ถ้ามีข้อมูลในระบบ) และ ชื่อผู้ใช้งาน

 • Package : แสดงชื่อ Package ของ Username

 • IP Address : ข้อมูล IP Address และ MAC Address ที่ผู้ใช้งานได้รับ

 • Login Time : แสดงระยะเวลาที่เริ่มเข้าใช้งาน และระยะเวลาที่อยู่มาแล้วในระบบ

 • Download : แสดงปริมาณข้อมูลที่ดาวน์โหลด

 • Upload : แสดงปริมาณข้อมูลที่อัพโหลด

 • Location : แสดงสถานที่ ที่มีการเข้าใช้งาน

 • Action : สั่ง Dissconnect ผู้ใช้งานออกจากระบบ ( ต้องมีการตั้งค่า COA สำหรับอุปกรณ์ก่อน)

Last updated