Survey Form

Survey Form คือหน้าต่างสำหรับแบบสอบถาม เป็นหน้าต่างที่แสดงขึ้นมาให้ผู้ใช้บริการเห็นหลังจากเชื่อมต่อ Wi-Fi ซึ่งจะแสดงก่อนหน้า หรือ หลัง Login Page ก็ได้แล้วแต่เราตั้งค่า

Menu ต่างๆในหน้า Survey Form

 • Show : เป็นการตั้งค่าให้หน้าหนึ่งแสดงกี่โปรไฟล์ มีให้เลือกตั้งแต่ 10,25,50,100

 • ช่อง Search : ใช้ค้นหาชื่อโปรไฟล์

 • Create Form : สำหรับสร้างหรือเพิ่มโปรไฟล์แบบสอบถามขึ้นมาใหม่

เมื่อเข้าสู่ Menu Create Form จะมี Menu ต่างๆให้เราตั้งค่า ซึ่งจะอธิบายด้านล่าง

Menu ด้านขวาที่สำคัญคือสัญลักษณ์ปุ่มบันทึก ซึ่งหลังจากทำการสร้างแบบฟอร์มเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดต้องกดสัญลักษณ์บันทึกทุกครั้ง

หัวข้อ General จะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับโปรไฟล์ ซึ่งจะมีหัวข้อย่อยที่สำคัญคือ

 • Title : ตั้งชื่อโปรไฟล์แบบสอบถาม

 • Description : คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรไฟล์

Designer : รูปแบบของแบบฟอร์มคำถาม ซึ่งมีให้เลือกใช้งานทั้งหมด 9 แบบฟอร์ม ผู้ดูแลสามารถเลือกใช้งานแต่ละแบบฟอร์มได้ตามความต้องการที่จะเก็บข้อมูล ซึ่งจะสร้างเพียงคำถามเดียวหรือหลายๆคำถามได้ตามความต้องการ วิธีการสร้างแบบฟอร์ม มี 3 วิธีด้วยกัน

วิธีที่ 1 Click ตรงชื่อแบบฟอร์มได้เลย

วิธีที่ 2 กดตรงชื่อแบบฟอร์มแล้วลากไปวางตรงหน้า Add Question

วิธีที่ 3 กดตรงคำว่า Add Question แล้วเลือกแบบฟอร์มที่ต้องการจะใช้งาน

อธิบายเพิ่มเติ่มเกี่ยวกับ Menu ด้านล่างของแบบฟอร์มคำถาม

ด้านล่างซ้าย : รูปแบบของแบบฟอร์มคำถามที่ใช้งานอยู่ สามารถเปลี่ยนได้

Duplicate : การทำซ้ำ หรือ Copy แบบฟอร์มอันเดิมขึ้นมาใหม่

Required : บังคับให้ User ต้องตอบคำถามเท่านั้น

Delete : ลบคำถามออก

รูปแบบคำถามแต่ละแบบฟอร์มจะอธิบายดังนี้

รูปแบบที่ 1

Radiogroup : แบบสอบถามรูปแบบช้อยตัวเลือก User จะตอบคำถามได้เพียงคำตอบเดียวเท่านั้น ผู้ดูแลสามารถปรับ ลด/เพิ่ม ได้ตามความต้องการโดยการกดปุ่ม + / -

รูปแบบที่ 2

Checkbox : แบบสอบถามรูปแบบช้อยตัวเลือกคล้ายกับรูปแบบ Radiogroup แต่ User สามารถเลือกตอบคำถามได้มากกว่า 1 ข้อ

รูปแบบที่ 3

Dropdown : แบบสอบถามรูปแบบช้อยตัวเลือก โดย User จะเลือกคำตอบโดยการกดตรงกล่อง Select แล้วเลือกคำตอบ (ตัวอย่างตามภาพด้านล่าง)

รูปแบบที่ 4

Boolean : แบบสอบถามในรูปแบบการตอบ Yes / No

รูปแบบที่ 5

Ranking : แบบสอบถามในรูปแบบการจัดอันดับ User จะตอบโดยการเลื่อนอันดับช้อยตัวเลือกคำตอบ

รูปแบบที่ 6

Rating : แบบสอบถามในรูปแบบการให้คะแนน ซึ่ง User สามารถเลือกตอบได้เพัยงคำตอบเดียวเท่านั้น สามารถเพิ่ม/ลดคำตอบได้โดยกดปุ่ม + / -

รูปแบบที่ 7

Bar rating : แบบสอบถามในรูปแบบการให้คะแนนเป็นรูปแบบการให้ดาว มีให้เลือกทั้งหมด 5ดาวไม่สามารถลดหรือเพิ่มได้

รูปแบบที่ 8

Single Input : แบบสอบถามในรูปแบบการให้ User ตอบคำถามโดยการพิมพ์คำตอบลงในช่อง

รูปแบบที่ 9

Comment : แบบสอบถามในรูปแบบการให้ User ตอบคำถามโดยการพิมพ์คำตอบลงในช่อง คล้ายกับรูปแบบที่ 8

แต่รูปแบบที่ 9 เหมาะกับการให้ User ตอบในเชิงการแสดงความคิดเห็นมากกว่า

Preview : ใช้สำหรับแสดงตัวอย่างอย่างคำถามที่เราสร้างไว้ สามารถเลือกตอบคำถามเสมือนเป็น User ได้ และ Menu ด้านขวาบน ผู้ดูแลสามารถปรับให้แสดงตัวอย่างในอุปกรณ์ที่ต้องการได้

หากตอบคำถามถึงข้อสุดท้ายระบบจะให้เรากด Complete

เมื่อตอบคำถามครบแล้วระบบจะแสดงข้อมูลคำตอบของ User ทั้งหมดในหน้านี้

เมื่อสร้างแบบสอบถามเสร็จแล้วกดบันทึก ระบบจะกลับมายังหน้าแรกของ Survey Form

จะเห็นว่าโปรไฟล์ที่เราสร้างไว้ จะมีแถบหัวข้อต่างๆที่แสดงข้อมูลต่างๆของโปรไฟล์ ซึ่งจะอธิบายเพิ่มเติมดังนี้

 • SURVEY NAME : แสดงชื่อของโปรไฟล์

 • DESCRIPTION : คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรไฟล์

 • QUESTIONS AMOUNT : แสดงจำนวนคำถามของแต่ละโปรไฟล์

 • CREATED AT : แสดงวันที่สร้างโปรไฟล์

 • CURRENTLY USING : แสดงสถานะของโปรไฟล์ว่ามีการใช้งานหรือไม่ Yes=ใช้ / No=ไม่ได้ใช้

 • ACTION : สำหรับจัดการโปรไฟล์ที่มีอยู่แล้ว สามารถดูตัวอย่าง แก้ไข ดู Report และ ลบ โปรไฟล์ ซึ่งหัวข้อนี้จะอธิบายเพิ่มเติมด้านล่าง

หัวข้อ ACTION

เลือกโปรไฟล์ที่ต้องการจัดการแล้วกดตรงเครื่องหมาย 3 จุดตรง Menu ACTION สำหรับการจัดการโปรไฟล์มีให้เลือกดังนี้

 • Preview : ดูตัวอย่างแบบสอบถามของโปรไฟล์

 • Edit : แก้ไขโปรไฟล์

 • Report : ดูรายงานการตอบคำถามของ User

 • Delete : ลบโปรไฟล์

ACTION > Preview : ใช้สำหรับแสดงตัวอย่างอย่างคำถามที่เราสร้างไว้ สามารถเลือกตอบคำถามเสมือนเป็น User ได้ และ Menu ด้านขวาบน ผู้ดูแลสามารถปรับให้แสดงตัวอย่างในอุปกรณ์ที่ต้องการได้

หากตอบคำถามถึงข้อสุดท้ายระบบจะให้เรากด Complete

เมื่อตอบคำถามครบแล้วระบบจะแสดงข้อมูลคำตอบของ User ทั้งหมดในหน้านี้

ACTION > Edit : สำหรับแก้ไขรายละเอียดต่างๆของโปรไฟล์ เช่น ชื่อโปรไฟล์ เพิ่ม/ลบ/แก้ไข คำถาม

ACTION > Report : สำหรับดูรายงานแบบสอบถาม ระบบสามารถ Menu ให้เลือก Filter ทั้งหมด 4 แบบ ซึ่งจะอธิบายเพิ่มเติมดังนี้

 • USER : เป็นการ Filter ดู Report โดยการกรอก Username ของ User ที่เราต้องการลงไป

 • CREATED AT : เป็นการ Filter โดยการเลือกช่วงเวลาที่ต้องการ

 • QUESTION1 : เป็นการ Filter โดยการพิมพ์เลือกคำถามลงไป โดยระบบจะแสดงคำตอบของ User ให้เรา

 • QUESTION2 : เป็นการ Filter โดยการเลือกคำถามเพิ่มเติม

 • Export : เป็นการดาวน์โหลด Report ออกมา รูปแบบของไฟล์จะเป็นไฟล์ Excel ซึ่งมีไฟล์ให้เลือกดาวน์โหลด 2 ไฟล์คือ .xlsx และ .csv สามารถดาวน์โหลดไฟล์ใดก็ได้ ตรงช่อง with user profile หากเราติ๊กถูก ระบบจะ Export Username และ Profile ออกมาให้เราด้วย

ACTION > Delete : เป็นการลบโปรไฟล์คำถามที่ไม่ต้องการใช้แล้วออก

การนำ Survey Form ไปใช้งานต้องตั้งค่าให้มีการเลือกใช้ Survey Form โดยกำหนดในส่วนของ PRE-AUTHENTICATION (ให้แบบสอบถามขึ้นก่อน Login Page) หรือ POST AUTHENTICATION (ให้แบบสอบถามขึ้นหลัง Login Page) ใน WIFI SSID

Last updated