Online Users
แสดงผู้ใช้งานที่กำลังใช้งานอินเทอร์เน็ต ณ พื้นที่ต่างๆ
เป็นหน้าที่แสดงข้อมูลของผู้ใช้งาน ที่กำลังเข้าใช้งานอยู่ ณ ขณะนั้น
  • USERNAME คือ ชื่อผู้ใช้งาน
  • IP ADDRESS คือ ที่อยู่ IP ที่ผู้ใช้งานได้รับ
  • MAC ADDRESS คือ หมายเลข Hardware address ของอุปกรณ์
  • PACKAGE คือ ชื่อ Package ที่ผู้ใช้งานใช้งานอยู่
  • LOGIN TIME แสดงระยะเวลาที่เริ่มเข้าใช้งาน
  • USAGE TIME แสดงระยะเวลาการใช้งานทั้งหมดคำนวนจาก เวลาปัจจุบัน - ระยเวลาที่เข้าใช้งาน
  • DOWNLOAD แสดงปริมาณข้อมูลที่ดาวน์โหลด
  • UPLOAD แสดงประมาณข้อมูลที่อัพโหลด
  • LOCATION แสดงสถานที่ๆ ใช้งาน
Copy link